ผลงานสหภาพแรงงาน
ตัวอย่างสังเขปสิทธิและประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
ข้อ 1.เรื่องค่าครองชีพ
ธนาคารฯ ตกลงเพิ่มสวัสดิการ โดยการเพิ่มเงินค่าครองชีพให้พนักงานจาก 1,000 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท และจาก 1,400 เป็น 2,000 (ปัจจุบันปรับเข้าฐานเงินเดือนแล้ว)
ข้อ 2.เรื่องวันลาพักผ่อนประจำปี
กรณีพนักงานใช้วันลาพักผ่อนประจำปีใดไม่หมด ให้นำวันลาพักผ่อน ประจำปีที่เหลือไปรวมกับวันลาพักผ่อนประจำปีในปีถัดไป ทั้งนี้เมื่อรวม แล้วต้องไม่เกิน 12 วันทำการ
ข้อ 3.เรื่องการเปลี่ยนแปลงแวลาทำงาน
ธนาคารฯตกลงปรับปรุงการเลิกงานก่อนเวลาทำงานตามที่ธนาคารฯได้ออกประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539
ข้อ 4.เรื่องระเบียบการตรวจสุขภาพ
ธนาคารฯ ตกลงปรับปรุงระเบียบการตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้ พนักงานสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ในวงเงิน 500 บาท/ปี
ข้อ 5.เรื่องการเลื่อนชั้นลูกจ้าง
ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ธนาคารจะจัดให้มีการสอบเพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นลูกจ้าง และลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่เดินหนังสือและงานอัดสำเนาเป็นพนักงานบริการ 1 โดยลูกจ้างจะต้องมีคุณวุฒิ อายุงาน ตามระเบียบของธนาคาร
ข้อ 6.การกู้เงินซื้อรถจักรยานยนต์
พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถกู้เงินซื้อรถจักรยานยนต์ เดิม 33,000 บาท เป็น 45,000 บาท ปัจจุบันปรับเป็นกู้ได้ตามราคาจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
ข้อ 7.เรื่องบุคคลค้ำประกันซื้อรถจักรยานยนต์
ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ธนาคารเพิ่มบุคคลค้ำประกัน สำหรับการกู้ซื้อ รถจักรยานยนต์ของพนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ จากระเบียบเดิมอีก1 ประเภท ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นพนักงานบริการ 2 ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 3 ราย ปัจจุบันปรับเป็น ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ข้อ 8.เรื่องการยุบหน่วยงาน
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นต้องยุบเลิกหน่วยงานเพื่อให้ความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการสร้างองค์กร และ ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลง ตามสภาวะและการประกอบการของธนาคารธนาคารตกลงจัดหาตำแห่นงงานตามระดับชั้นที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมภายในธนาคารให้ตามความสามารถและคุณสมบัติของพนักงาน หรือลูกจ้าง ผู้นั้นตามความเหมาะสม
ข้อ 9.เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่ออยู่อาศัย
1.วงเงินกู้เดิมให้พนักงานกู้ได้ 60 เท่า ของเงินเดือนเป็น 80 เท่าของเงินเดือน
2.อัตราดอกเบี้ยคิดตามวงเงินดังนี้
–  วงเงินกู้ไม่เกิน 4 แสนบาท ดอกเบี้ย = Fix – 2
–  วงเงินกู้ 400,001 – 850,000 บาท ดอกเบี้ย = Fix 1
–  วงเงินกู้ 850,001 – 1,200,000 บาท ดอกเบี้ย = Fix 12 เดือน
–  วงเงินกู้ 1,200,001 – 2,00,000 บาท ดอกเบี้ย = MLR – 0.25
(ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงจากเดิมในทางเป็นคุณ)
ข้อ 10 .เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
เดิม – พนักงานและลูกจ้างที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 11,000 บาท เบิกเงินช่วยเหลือได้เต็ม
ใหม่ – ตามระเบียบใหม่ที่บังคับใช้
(ยังมีอีกมาก จึงสรุปมาเพียงเท่านี้)
ผลงานสหภาพแรงงาน ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก
1.ขอติดตั้งป้ายรถเมล์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
สหภาพแรงงาน ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอติดตั้งป้ายรถเมล์ ประจำทางและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้รถเมล์จอดป้ายเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ้บริเวณถนนรัชดาภิเษก หน้าสำนักงานใหญ่รัชโยธิน และฝั่งตรงกันข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกใให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานพร้อมทั้งประชาชนทั่วไป ตามคำร้องทุกข์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน ในสำนักงานใหญ่ ต่อคณะกรรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหลายฝ่าย
2.เรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ม.ท.3) คืนพื้นที่เรือนจำจังหวัดเชียงราย เพื่อทำสวนสาธารณะใจกลางเมือง
จากกรณีการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวเชียงราย พร้อมทั้งองค์กรต่างๆและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันเคลื่อนไหวต่อ ม.ท.3 ในการนำพื้นที่เรือนจำ มาจัดทำสวนสาธารณะใจกลางเมืองเชียงราย ตามคำมั่นสัญญาแลกเปลี่ยนพื้นที่กัน
ในเรื่องดังกล่าวได้มีการเคลื่อนไหวมานานถึง 8 ปี ครั้งประธานสหภาพแรงงานได้มีโอกาสย้ายมาอยู่เชียงรายเพียง 1 เดือน จึงตัดสินใจเข้าร่วมเคลื่อนไหว โดยประสานงาน อนุกรรมการตัวแทนสหภาพแรงงานต่างๆ ทั้งรัฐวิสาหกิจ ในเชียงราย เข้าร่วมเคลื่อนไหว ในนามศูนย์ประสานงานสหภาพแรงงานภาพเหนือ พร้อมทั้งเข้าร่วมเคลื่อนไหวและร่วมวางแผน จนประสบความสำเร็จในที่สุด และได้ถอนตัวในเวลาต่อมา

ตัวอย่างสังเขปสิทธิและประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

ข้อ 1.เรื่องค่าครองชีพ

ธนาคารฯ ตกลงเพิ่มสวัสดิการ โดยการเพิ่มเงินค่าครองชีพให้พนักงานจาก 1,000 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท และจาก 1,400 เป็น 2,000 (ปัจจุบันปรับเข้าฐานเงินเดือนแล้ว)

ข้อ 2.เรื่องวันลาพักผ่อนประจำปี

กรณีพนักงานใช้วันลาพักผ่อนประจำปีใดไม่หมด ให้นำวันลาพักผ่อน ประจำปีที่เหลือไปรวมกับวันลาพักผ่อนประจำปีในปีถัดไป ทั้งนี้เมื่อรวม แล้วต้องไม่เกิน 12 วันทำการ

ข้อ 3.เรื่องการเปลี่ยนแปลงแวลาทำงาน

ธนาคารฯตกลงปรับปรุงการเลิกงานก่อนเวลาทำงานตามที่ธนาคารฯได้ออกประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539

ข้อ 4.เรื่องระเบียบการตรวจสุขภาพ

ธนาคารฯ ตกลงปรับปรุงระเบียบการตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้ พนักงานสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ในวงเงิน ตามตำแหน่งาน

ข้อ 5.เรื่องการเลื่อนชั้นลูกจ้าง

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ธนาคารจะจัดให้มีการสอบเพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นลูกจ้าง และลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่เดินหนังสือและงานอัดสำเนาเป็นพนักงานบริการ 1 โดยลูกจ้างจะต้องมีคุณวุฒิ อายุงาน ตามระเบียบของธนาคาร

ข้อ 6.การกู้เงินซื้อรถจักรยานยนต์

พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถกู้เงินซื้อรถจักรยานยนต์ เดิม 33,000 บาท เป็น 45,000 บาท ปัจจุบันปรับเป็นกู้ได้ตามราคาจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

ข้อ 7.เรื่องบุคคลค้ำประกันซื้อรถจักรยานยนต์

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ธนาคารเพิ่มบุคคลค้ำประกัน สำหรับการกู้ซื้อ รถจักรยานยนต์ของพนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ จากระเบียบเดิมอีก1 ประเภท ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นพนักงานบริการ 2 ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 3 ราย ปัจจุบันปรับเป็น ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ข้อ 8.เรื่องการยุบหน่วยงาน

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นต้องยุบเลิกหน่วยงานเพื่อให้ความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการสร้างองค์กร และ ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลง ตามสภาวะและการประกอบการของธนาคารธนาคารตกลงจัดหาตำแห่นงงานตามระดับชั้นที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมภายในธนาคารให้ตามความสามารถและคุณสมบัติของพนักงาน หรือลูกจ้าง ผู้นั้นตามความเหมาะสม

ข้อ 9.เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่ออยู่อาศัย

1.วงเงินกู้เดิมให้พนักงานกู้ได้ 60 เท่า ของเงินเดือนเป็น 80 เท่าของเงินเดือน

2.อัตราดอกเบี้ยคิดตามวงเงินดังนี้

–  วงเงินกู้ไม่เกิน 4 แสนบาท ดอกเบี้ย = Fix – 2

–  วงเงินกู้ 400,001 – 850,000 บาท ดอกเบี้ย = Fix 1

–  วงเงินกู้ 850,001 – 1,200,000 บาท ดอกเบี้ย = Fix 12 เดือน

–  วงเงินกู้ 1,200,001 – 2,00,000 บาท ดอกเบี้ย = MLR – 0.25

(ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงจากเดิมในทางเป็นคุณ)

ข้อ 10 .เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน

เดิม – พนักงานและลูกจ้างที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 11,000 บาท เบิกเงินช่วยเหลือได้เต็ม

ใหม่ – ตามระเบียบใหม่ที่บังคับใช้

(ยังมีอีกมาก จึงสรุปมาเพียงเท่านี้)


ผลงานสหภาพแรงงาน ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก


1.ขอติดตั้งป้ายรถเมล์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

สหภาพแรงงาน ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอติดตั้งป้ายรถเมล์ ประจำทางและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้รถเมล์จอดป้ายเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ้บริเวณถนนรัชดาภิเษก หน้าสำนักงานใหญ่รัชโยธิน และฝั่งตรงกันข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกใให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานพร้อมทั้งประชาชนทั่วไป ตามคำร้องทุกข์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน ในสำนักงานใหญ่ ต่อคณะกรรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหลายฝ่าย

2.เรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ม.ท.3) คืนพื้นที่เรือนจำจังหวัดเชียงราย เพื่อทำสวนสาธารณะใจกลางเมือง

จากกรณีการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวเชียงราย พร้อมทั้งองค์กรต่างๆและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันเคลื่อนไหวต่อ ม.ท.3 ในการนำพื้นที่เรือนจำ มาจัดทำสวนสาธารณะใจกลางเมืองเชียงราย ตามคำมั่นสัญญาแลกเปลี่ยนพื้นที่กัน

ในเรื่องดังกล่าวได้มีการเคลื่อนไหวมานานถึง 8 ปี ครั้งประธานสหภาพแรงงานได้มีโอกาสย้ายมาอยู่เชียงรายเพียง 1 เดือน จึงตัดสินใจเข้าร่วมเคลื่อนไหว โดยประสานงาน อนุกรรมการตัวแทนสหภาพแรงงานต่างๆ ทั้งรัฐวิสาหกิจ ในเชียงราย เข้าร่วมเคลื่อนไหว ในนามศูนย์ประสานงานสหภาพแรงงานภาพเหนือ พร้อมทั้งเข้าร่วมเคลื่อนไหวและร่วมวางแผน จนประสบความสำเร็จในที่สุด และได้ถอนตัวในเวลาต่อมา