bfun1-621.jpg

bfun1-621.jpg

คลิก ที่รูป เพื่อขยาย

ปัญหาของคนงานภาคธนาคาร

เข้าพบและหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล

“เราจะปกป้องและคุมครองทุกคน”