คณะกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์

วาระปี 2562 – 2565

นายไวทิต ศิริสุวรรณ
ประธานกรรมการ
โทรศัพท์ : 089-7697254
นายณรงค์ศักดิ์ กิตติวรกุล
รองประธาน ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์
โทรศัพท์ : 089-9844848
นายสาธิต กฤดิกุล
รองประธาน ด้านต่างประเทศและกฏหมาย
โทรศัพท์ : 089-4842937
นายสุขสันติ เตชะวงษ์ฉิมพลี
รองประธาน ด้านบริหารโครงสร้างองค์กร
โทรศัพท์ : 089-6100030
นายเอก กุยยกานนท์
รองประธาน ด้านการศึกษาและวิชาการ
โทรศัพท์ : 089-4588384
นายอดุลย์ เกตุเที่ยงกิจ
รองประธาน ด้านกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 084-6679920
นายพงษ์ธร กิจส่องแสง
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 081-9418535
นางสาวพัชรินทร์ พูลเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทรศัพท์ : 095-3624944
นายโกวิทย์ สงไขย
เหรัญญิก
โทรศัพท์ :089-9004452
นายวีรวุฒิ นันกลาง
นายทะเบียน
โทรศัพท์ : 080-9905899
นายปิยะ รอดประเสริฐ
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายวัชรินทร์ กุลจิรารักษ์
กรรมการ ด้านการศึกษาและวิชาการ
โทรศัพท์ :087-5974873
นายวรพจน์ พ่วงจีน
กรรมการ ด้านกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :0807865553
นางสาวทรตา แก้วอยู่
กรรมการ ด้านต่างประเทศและกฏหมาย
โทรศัพท์ : 081-8890407
นายธนวัช วันเพ็ญ
กรรมการ ด้านบริหารโครงสร้างองค์กร
นายลิขิต งามปัญญา
กรรมการ ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์
โทรศัพท์ : 092-2808527