คณะกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์

วาระปี 2559 – 2562

นายไวทิต ศิริสุวรรณ
ประธานกรรมการ
โทรศัพท์ : 089-7697254
นายสาธิต กฤดิกุล
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 089-4842937
นางสาวพัชรินทร์ พูลเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทรศัพท์ : 095-3624944
นายสุขสันติ เตชะวงษ์ฉิมพลี
รองประธาน ด้านบริหารโครงสร้างองค์กร
โทรศัพท์ : 089-6100030
นายเอก กุยยกานนท์
รองประธาน ด้านการศึกษาและวิชาการ
โทรศัพท์ : 089-4588384
นายธนพัชร์ คัมภิรานนท์
รองประธาน ด้านต่างประเทศและกฎหมาย
โทรศัพท์ :081-8507416
นายสมชัย แสงทอง
รองประธาน ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์
โทรศัพท์ :
นายพงษ์ธร กิจส่องแสง
รองประธาน ด้านกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 081-94185357
นายโกวิทย์ สงไขย
เหรัญญิก
โทรศัพท์ :089-9004452
นายวีรวุฒิ นันกลาง
นายทะเบียน
โทรศัพท์ : 080-9905899
นางสาวณัฏฏ์ฐณิญา ฉินกระจ่างเนตร์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
โทรศัพท์ : 02-2744297
นายวรวุธ ทำมารุ่งเรือง
กรรมการ ด้านบริหารโครงสร้างองค์กร
โทรศัพท์ : 086-8858504
นายวัชรินทร์ กุลจิรารักษ์
กรรมการ ด้านการศึกษาและวิชาการ
โทรศัพท์ :087-5974873
นายวรพจน์ พ่วงจีน
กรรมการ ด้านกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :089-5356871
นายอดุลย์ เกตุเที่ยงกิจ
กรรมการ ด้านกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 084-6679920
นายสมมาตร์ มะสกุล
กรรมการ ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์
โทรศัพท์ : 089-5221666
นางสาวทรตา แก้วอยู่
กรรมการ ด้านต่างประเทศและกฏหมาย
โทรศัพท์ : 081-8890407
นายศิริชัย ขุนณรงค์
ประธานอนุกรรมการ
นายปิยะ รอดประเสริฐ
อนุกรรมการหน่วยงานสำนักงานส่วนกลาง
นายธนวัช บำเพ็ญ
อนุกรรมการส่วนภูมิภาค