ประวัติศาสตร์สหภาพ

การก่อตั้งสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ อาจจะมีพนักงานทั้งรุ่นเก่าและใหม่ยัง ไม่ทราบความเป็นมาของการก่อตั้ง ว่าสาเหตุใดทำให้พนักงานต้องรวมตัวกันก่อตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมา และมีความยากลำบากหรือไม่กว่าจะก่อตั้งได้สำเร็จ เมื่อก่อตั้งแล้วมีการเรียกร้องสวัสดิการ และคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้สมาชิกอย่างไร เนื่องจากเวลาได้ผ่านมานานหลายปีอาจจะลำดับเหตุการณ์ได้ไม่หมด แต่จะพยายามหาข้อมูลให้พนักงานรุ่นเก่า พนักงานใหม่ และท่านผู้อ่านทุกท่านได้ทราบที่มาที่ไปมากที่สุด

การก่อตั้งสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสหภาพแรงงานอื่น ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ จะยกรัฐธรรมนูญและกฎหมายแรงงานบางมาตราเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ สิทธิลูกจ้างในการจัดตั้งสหภาพแรงงานเท่านั้นมากล่าวไว้ในที่นี้ More »

ทำไมต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

สมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานทุกท่าน

สหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายจัดการธนาคาร เพื่อเรียกร้องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหภาพและพนักงานทุกคน การยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรองจะประสพ ความสำเร็จได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกและพนักงาน หากขาดไปความสำเร็จของการยื่นข้อเรียกร้องจะเกิดขึ้นไม่ได้ สหภาพจึงขอเชิญชวนพนักงานที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพโปรดร่วมใจกัน สมัครเข้ามาให้มากๆ เพื่อร่วมกันสร้างพลังต่อรองในเรื่องของค่าจ้าง สวัสดิการ และสภาพการทำงาน

ในส่วนของท่านที่เป็นสมาชิกสหภาพอยู่แล้วโปรดร่วมแรงร่วมใจทำให้สหภาพเข้มแข็งเพื่อต่อรองในเรื่องดังกล่าวให้ประสพความสำเร็จโดยต่ออายุสมาชิกด้วยการชำระค่าบำรุงรายปี เงินค่าบำรุงนี้สหภาพนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค่าInternet ค่าสมาชิกสหพันธ์แรงงานธนาคารฯ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครื่องเขียน ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินกิจการของสหภาพทั้งสิ้น More »

สถานการณ์ปัจจุบัน

สหภาพฯทำงานเพื่อสมาชิก และพนักงานทุกคนเสมอ               More »

แถลงการณ์

แถลงการณ์ 30/2558

More »

ข่าวสารสหภาพ

ประชุมร่วม สร.ผบ.
More »