Welcome to SCBLU

สารจากประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานที่รักทุกท่าน

นับตั้งแต่สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ได้ก่อนตั้งขึ้น และได้รับการจดทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 เป็นเวลา 24 ปีเศษที่สหภาพแรงงานได้ดำเนินงานภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความเป็นประชาธิปไตย  มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและลูกจ้างด้วยกัน อีกทั้งมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเพื่อนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ที่เปรียบเสมือนมรดกของชาติเพื่อให้เป็นธนาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและพนักงานโดยรวม เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นสำคัญ ในสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก สถานประกอบการเช่น โรงงาน บริษัท สถาบันการเงิน ฯลฯ ต่างประสบปัญหาการขาดทุนอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ การยุบเลิกหน่วยงาน การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานในที่สุด สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อพนักงานและครอบครัวโดยตรง ดังนั้นการรวมตัวของพนักงานในรูปแบบสหภาพแรงงานตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญให้สิทธิไว้ จึงมีความสำคัญต่อหน้าที่การงานของทุกท่านอย่างยิ่ง ด้วยความรักและปรารถนาดีที่มีต่อทุกท่าน

สหภาพแรงงานจึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ เพียงท่าน ชำระค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 200 บาทท่านก็จะได้หลักประกันความมั่นคงในการทำงานของท่านและครอบครัว โดยมีกระบวนการของกฎหมายรองรับ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากเพื่อนพนักงาน ร่วมกันสนับสนุนสหภาพแรงงานที่เป็นองค์กรของทุกท่านให้เข้มแข็งเพื่อคอยดูแลสวัสดิการของทุกท่านสืบต่อไป

“ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสหภาพแรงงานด้วยดีมา ณ โอกาสนี้”

ไวทิต  ศิริสุวรรณ

ประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์

สหภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร

การก่อตั้งสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์อาจจะมีพนักงานทั้งรุ่นเก่าและใหม่ยังไม่ทราบความเป็นมาของการก่อตั้ง ว่าสาเหตุใดทำให้พนักงานต้องรวมตัวกันก่อตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมา และมีความยากลำบากหรือไม่กว่าจะก่อตั้งได้สำเร็จ เมื่อก่อตั้งแล้วมีการเรียกร้องสวัสดิการ และคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้สมาชิกอย่างไร เนื่องจากเวลาได้ผ่านมานานหลายปีอาจจะลำดับเหตุการณ์ได้ไม่หมด แต่จะพยายามหาข้อมูลให้พนักงานรุ่นเก่า พนักงานใหม่ และท่านผู้อ่านทุกท่านได้ทราบที่มาที่ไปมากที่สุด More »

หนังสือร้องทุกข์

กรณีได้ผลกระทบจากการทำงาน More »

แถลงการณ์

ยกเลิกนโยบายบังคับเกรด PIP
More »

ข่าวสาร

บันทึกข้อตกลง ปี 2562
More »