ที่ สร.ธทพ.8/2550 4 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

เรียน คุณกรรณิการ์ ชลิตอาภรณ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

เนื่องจากสภาพการจ้างของธนาคารที่ใช้บังคับกับพนักงานในปัจจุบัน บางส่วนสมควรที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามสภาพปัจจุบัน อาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแจ้งข้อเรียกร้องต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพการจ้าง และในระหว่างมีการเจรจาข้อเรียกร้อง หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง โดยสหภาพแรงงานฯขอแจ้งข้อเรียกร้องต่อธนาคารจำนวน 11 ข้อ ดังนี้
1. ให้ธนาคารปรับฐานเงินเดือนแก่พนักงานและลูกจ้างทุกคน คนละ 1,000 บาท
2. ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าดำรงชีพรายเดือนแก่พนักงานและลูกจ้างทุกคน คนละ 2,000 บาท
3. ให้ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้พนักงานและลูกจ้างทุกคน จากปีละ 2 เดือน เพิ่มเป็นปีละ 3 เดือน โดยแบ่งจ่ายงวดเดือนมิถุนายน 1.5 เดือน และงวดเดือนธันวาคม 1.5 เดือน
4. ให้พนักงานธนาคารและลูกจ้างทุกคนสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน
5. ให้ธนาคารเพิ่มเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนจากปีละ 1,500 บาท เป็นปีละ 3,500 บาท และเพิ่มเงินค่าทันตกรรมจากเดิมปีละ 1,200 บาท เป็นปีละ 2,000 บาท
6. เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
วงเงินกู้ ให้พนักงานกู้ได้ 100 เท่าของเงินเดือน และมีสิทธิกู้ได้ทุกคน
อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินดังนี้
วงเงินกู้ไม่เกิน 850,000 บาท อัตราดอกเบี้ย = FIX 12 เดือน – 2 บาท
วงเงินกู้ 850,001 – 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย = FIX 12 เดือน – 1 บาท
วงเงินกู้ 1,500,001 – 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย = FIX 12 เดือน
วงเงินกู้ 2,000,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย = FIX 12 เดือน +1 บาท
7. ให้ธนาคารแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการสหภาพฯเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาวินัยพนักงาน และเป็นกรรมการในเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างเงินเดือนประจำปี และผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงาน
8. การแก้ไขระเบียบสภาพการจ้างและระเบียบการปฏิบัติงาน ต้องมีข้อตกลงร่วมกับสหภาพแรงงาน
9. ในกรณีที่ธนาคารมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนพนักงานและลูกจ้างจากสังกัดเดิมไปปฏิบัติงานสังกัดอื่น ธนาคารต้องแจ้งให้พนักงานผู้ถูกโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ โดยต้องได้รับคำยินยอมจากพนักงานและลูกจ้างก่อน
10. ในกรณีที่ธนาคารจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้กรรมการสหภาพฯทั้งสองระดับเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์แก่พนักงาน
11. ธนาคารตกลงว่า คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน และประกาศต่างๆที่ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงาน รวมทั้งข้อตกลงร่วมที่มีอยู่ก่อนฉบับนี้ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไป
ข้อตกลงใดที่ตกลงกันได้ตามข้อเรียกร้องฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับระหว่างธนาคารกับพนักงานและลูกจ้างทันที

ในการยื่นข้อเรียกร้องครั้งนี้ สหภาพแรงงานขอแจ้งรายชื่อผู้แทนเจรจาดังนี้
สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์
นายสมศักดิ์ อู่มั่น
นายณรงค์ศักดิ์ กิตติวรกุล
นายไวทิต ศิริสุวรรณ
นายบรรลือศักดิ์ สีลา
นายมนตรี ชินวงษ์
นายสนธยา งิ้วคอย
ผู้สังเกตการณ์
นายธีรคม ไวชนะ
นายสุขสันติ เตชะวงษ์ฉิมพลี
นายสุทธิพจน์ เพิ่มพัชรพร
นายชรินทร์ อินทรารักษ์
นายเอกภพ กิจทวี
นายสุรพล เฉลิมบุตร
นายวิเชียร มีจอ
นายประพันธ์ ปานแพร
นายโกวิทย์ สงไขย

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมศักดิ์ อู่มั่น)

ประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์

คู่ฉบับ – อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– นายกกรรมการธนาคาร
– ประธานกรรมการบริหารธนาคาร
– ประธานสหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย