การแจ้งย้ายออกจากบ้านและเข้าอยู่บ้านในท้องที่ต่างกัน
ผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านใด ให้แจ้งย้ายออกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันย้ายออก
สถานที่แจ้งย้ายออก
– ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลต้องไปแจ้งที่สำนักงานเทศบาล
– ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาลต้องไปแจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอ
– ถ้าอยู่กรุงเทพมหานครต้องไปแจ้ง ณ ที่สำนักงานเขตท้องที่ที่ย้ายออก
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในการแจ้งย้ายออก
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายออก
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
– บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านที่ย้ายออก
– หนังสือที่มอบหมายจากเจ้าบ้าน กรณีที่มอบหมายให้ผู้แจ้งซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ย้ายออกไปแจ้งแทน
ข้อปฏิบัติหลังจากแจ้งย้ายออกแล้ว
– ผู้แจ้งจะได้รับใบแจ้งการย้ายที่อยู่และจะต้องนำใบแจ้งการย้ายที่อยู่ไปให้เจ้าบ้านที่จะเข้าไปอยู่ลงลายมือชื่อไว้ในช่อง”เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า” เสร็จแล้วจะต้องนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่เข้าไปอยู่ใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ที่ย้ายออก
สถานที่แจ้งย้ายเข้า
– ถ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ อยู่ในเขตเทศบาล ต้องไปแจ้งที่สำนักเขตเทศบาล
– ถ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ อยู่นอกเขตเทศบาล ต้องไปแจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอ
– ถ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องไปแจ้ง ณ สำนักงานเขตท้องที่ที่ย้ายเข้า
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในการแจ้งย้ายเข้า
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายให้ไปแจ้งแทน
– หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ กรณีผู้แจ้งที่ได้รับมอบหมายให้ไปแจ้งแทนไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่
– ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ซึ่งเจ้าบ้านลงลายมือชื่อไว้ในช่อง “เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า”
ค่าธรรมเนียม
– การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
การแจ้งย้ายปลายทาง
การแจ้งย้ายเข้าหรือแจ้งย้ายออก ผู้ย้ายที่อยู่จะแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันย้ายเข้าหรือย้ายออกก็ได้
สถานที่แจ้งย้ายปลายทาง
– ถ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ อยู่ในเขตเทศบาล ต้องไปแจ้งที่สำนักงานเทศบาลโดยแจ้งว่า “ขอแจ้งย้ายปลายทาง”
– ถ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ อยู่นอกเขตเทศบาล ต้องไปแจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยแจ้งว่า “ขอแจ้งย้ายปลายทาง”
– ถ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องไปแจ้ง ณ สำนักงานเขตท้องที่ที่ย้ายเข้าโดยแจ้งว่า “ขอแจ้งย้ายปลายทาง”
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
– บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน กรณีที่ผู้ไปอยู่มิได้เป็นเจ้าบ้านในบ้านที่เข้าไปอยู่
– หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านที่ยอมให้ผู้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัย กรณีเจ้าบ้านมิได้ไปแจ้งด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียม
– เสียค่าธรรมเนียมแจ้งย้ายปลายทาง ๕ บาท
การแจ้งย้ายที่อยู่ กรณีย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตท้องที่เดียวกัน
– ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลต้องแจ้งที่สำนักงานเทศบาล
– ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาลต้องแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ผู้ช่วยนายทะเบียนตำบลประจำหมู่บ้าน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งบ้านที่ย้ายออกและบ้านที่เข้าไปอยู่ด้วย
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน กรณีผู้ย้ายออกและย้ายเข้ามิได้เป็นเจ้าบ้านในบ้านที่ย้ายออกหรือบ้านที่ย้ายเข้าอยู่
– หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านให้ไปแจ้งแทน กรณีผู้แจ้งไปแจ้งย้ายออก-เข้า แทนคนอื่น
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม