สถานที่แจ้ง
– ในเขตเทศบาลต้องไปแจ้งที่สำนักงานเทศบาล
– ในหมู่บ้านต้องไปแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ผู้ช่วยนายทะเบียนตำบลประจำหมู่บ้าน
– ในเขตกรุงเทพมหานครต้องไปแจ้งที่สำนักงานเขต
กำหนดระยะเวลาการแจ้ง
ต้องแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสร้างบ้านแล้วเสร็จ (กรณีสร้างบ้านใหม่) หรือนับแต่วันรื้อถอนบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– กรณีสร้างบ้านใหม่ต้องนำใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร พร้อมทั้งแบบแปลนแผนผังที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไปแสดงด้วย
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม