สถานที่แจ้ง
– ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ผู้แจ้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หลักเกณฑ์
– เมื่อปรากฏว่า เอกสารทางการทะเบียนราษฎร์ที่ทางการออกให้ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาดไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ต้องขอแก้ไขโดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่จะแก้ไขเองไม่ได้
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาของผู้ร้อง
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้แจ้งมีชื่ออยู่
– เอกสารที่มีรายการผิดพลาด
– หลักฐานเอกสารที่ถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับหลักฐานที่ผิดพลาด เช่น พบว่ารายการ วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนบ้านผิด ต้องนำสูติบัตรที่มีรายการวัน เดือน ปีเกิดที่ถูกต้องไปแสดงเป็นหลักฐานเป็นต้น
– พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
ค่าธรรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม