สถานที่แจ้ง
– สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

– บัตรประจำตัวและหลักฐานแสดงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ค่าธรรมเนียม
– การขอให้นายทะเบียนคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้านเสียค่าธรรมเนียม ๕ บาท