สถานที่แจ้ง
– อยู่ในเขตเทศบาลต้องไปแจ้งที่สำนักงานเทศบาล
– อยู่นอกเขตเทศบาลต้องไปแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอ
– อยู่ในกรุงเทพมหานคร ต้องไปแจ้งที่สำนักงานเขต
กรณีขอเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙
– ให้เจ้าบ้านยื่นเรื่องราวต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีที่อยู่ปัจจุบัน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและพยาน
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– พยานบุคคลผู้มีฐานะมั่นคงและอยู่ในท้องที่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือข้าราชการสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ คน
– พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการทหาร (สด.๙) ประกาศนียบัตรการศึกษา ฯลฯ
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ x ๓ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
กรณีขอเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวในทะเบียนบ้าน เพราะตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.๒๔๙๙
– ให้เจ้าของบ้านยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ขอเพิ่มชื่อซึ่งต่ออายุโดยถูกต้องตามกฎหมาย
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ x ๓ นิ้ว ของคนต่างด้าวที่ขอเพิ่มชื่อ จำนวน ๒ รูป
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ