สถานที่ติดต่อ
– ในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานสรรพกร สำนักงานเขตท้องที่ กองคลัง กรมสรรพกร
– ต่างจังหวัด ไปติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
– หลักฐานใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล (ถ้ามี)
– แบบแสดงรายการที่ใช้ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบที่กำหนดไว้แล้วแต่กรณี ที่กรอกข้อความเสร็จแล้ว
– หลักฐานอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบนั้นๆ ว่าจะต้องแนบด้วย
ค่าธรรมเนียม
– การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ