ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
– ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น สถานที่ติดต่อเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
– ที่ดินในเขตเทศบาล ไปเสียที่สำนักงานเทศบาล
– ที่ดินนอกเขตเทศบาล ไปเสียที่ที่ว่าการอำเภอ
– ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเสียที่สำนักงานเขต
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงและยื่นเพื่อเสียภาษี
– หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด หรือ น.ส.๓
– ใบเสร็จที่ชำระไว้ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
– กรณีเจ้าของที่ดินไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนก็ได้ โดยผู้แทนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานดังกล่าวข้างต้นไปด้วย
– แบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.๕)
ค่าธรรมเนียม
– การขอชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ