– เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
สถานที่ติดต่อเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
– ป้ายในเขตเทศบาลไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระเงินที่สำนักเทศบาล
– ป้ายนอกเขตเทศบาลไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระเงินที่ที่ว่าการอำเภอ
– ป้ายในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระเงิน ณ สำนักงานเขตและสำนักงานเขตสาขา ที่ป้ายติดตั้งอยู่
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงและยื่นเพื่อเสียภาษี
– ทะเบียนการค้า หรือ
– หนังสือรับรอง การจดทะเบียนบริษัท
ค่าธรรมเนียม
– การขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ