สถานที่ติดต่อ
ในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อที่สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ในต่างจังหวัด
– ในเขตอำเภอที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้ติดต่อ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
– ในเขตอำเภอที่กฎหมายกำหนด ให้ติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ได้แก่
– จังหวัดตรัง
– อำเภอเมืองตรัง และกันตรัง
– จังหวัดนครศรีธรรมราช
– อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
– อำเภอปากพนัง
– จังหวัดภูเก็ต
– ทุกอำเภอในเขตจังหวัดภูเก็ต
– จังหวัดสงขลา
– อำเภอหาดใหญ่
– จังหวัดอุบลราชธานี
– อำเภอเมืองอุบลราชธานี
– อำเภอวารินชำราบ
– ในเขตอำเภออื่นๆ ให้ติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ
– ในเขตกิ่งอำเภอให้ติดต่อ ณ ที่ทำการปกครองประจำแต่ละกิ่งอำเภอ
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียม
– เสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ ๕๐ บาท
ข้อควรทราบ
– การค้าเร่ การค้าแผงลอย หรือพาณิชย์กิจเพื่อบำรุงศาสนาใดๆ หรือเพื่อการกุศลพาณิชยกิจของนิติบุคคล ซึ่งได้มี พ.ร.บ.หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นพาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์พาณิชยกิจ ซึ่ง รมต.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นไม่ต้องไปจดทะเบียน