สถานที่ติดต่อ
– สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– หลักฐานเกี่ยวกับเรื่อง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ออกเช็คโดยเจตนาไม่ใช้เงินต้องนำเช็คและใบคืนเช็คของธนาคารไปด้วย
– พยานบุคคลเท่าที่สามารถจะนำไปได้
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม