สถานที่ติดต่อ
– สถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาและผู้ค้ำประกัน
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาและผู้ค้ำประกัน
– เงินสด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดโทษปรับไว้ เช่น ปรับไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ บาท ก็ต้องนำเงินมาวางค้ำประกัน ๖,๐๐๐ บาท หรือ
– เตรียมหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนเงินสดก็ได้ ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกันตามประเภทความผิดหลักทรัพย์ที่ใช้ได้มีดังนี้
– โฉนดที่ดิน (พร้อมราคาประเมินของเจ้าพนักงาน)
– น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก (พร้อมราคาประเมินของเจ้าพนักงาน)
– พันธบัตรรัฐบาล
– สลากออมสินหรือสมุดฝากออกสินประเภทประจำ
– ตั๋วแลกเงิน
– ใบรับฝากประจำของธนาคาร
– ตั๋วสัญญาใช้เงิน
– เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
– หนังสือรับรองธนาคาร เพื่อชำระแทนกรณีผิดสัญญาประกัน
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
วิธีการ
– ยื่นคำขอหรือคำร้องขอประกันพร้อมแนบหลักทรัพย์ไปด้วย
– ถ้าเขียนคำร้องไม่เป็น ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เขียนหรือพิมพ์ให้