สถานที่ยื่นคำขอ
– ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขตเทศบาล และเมืองพัทยา ที่ผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
กำหนดเวลายื่นคำขอ
– บุคคลที่เพิ่งได้รับสัญชาติไทยเพราะการแปลงสัญชาติหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยหรือได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน จะต้องยื่นคำขอมีบัตรภายในเวลา ๖๐ วัน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ด้วย
– ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
– หลักฐานการได้สัญชาติไทย
– หลักฐานการกลับคืนสัญชาติไทย
– หลักฐานอื่นๆ
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
โทษของการไม่ขอมีบัตรในกรณีนี้
– ผู้ไม่มาขอมีบัตรฯ กรณีได้สัญชาติไทยหรือมีการเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้าน ภายใน ๖๐ วัน ย่อมมีความผิดและต้องเสียค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
ข้อควรทราบ
“ผู้ขอมีบัตรซึ่งเป็นชายที่มีอายุระหว่าง ๒๒ ปี ถึง ๓๐ ปี ต้องแสดงหลักฐานการผ่านการตรวจเลือกทหารหรือการขอผ่อนผันในทุกกรณีที่ยื่นคำขอมีบัตรโดยหลักฐานที่แสดงต้องผ่านการตรวจรับรองจากสัสดีอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่ผู้ขอมีบัตรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน”