ผู้แจ้งและสถานที่แจ้ง
– เด็กที่เกิดใหม่ซึ่งมีชื่อแล้วหรือยังไม่มีชื่อก็ตาม หากบิดามารดาประสงค์จะขอตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่เด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายในเวลา ๖ เดือน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– สูติบัตรของเด็ก
ค่าธรรมเนียม
– การขอตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่หรือเปลี่ยนชื่อเด็กเกิดใหม่ภายใน ๖ เดือน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

อักษรสำหรับตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่

วันอาทิตย์
สระทั้งหมด
วันจันทร์
ก-ง
วันอังคาร
จ-ญ
วันพุธ
ฎ-ณ
วันพฤหัสบดี
บ-ม
วันศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ร
วันเสาร์
ด-น
วันราหู (พุธกลางคืน)
ย ร ล ว
– สำหรับเด็กผู้ชายให้เอาอักษรอันเป็นเดชนำหน้า
ตัวต่อไปจะใช้อักษรอะไรก็ได้ แต่ต้องเว้นอักษรอันเป็นกาลกิณี

สำหรับเด็กผู้หญิงให้เอาอักษรอันเป็นศรีนำหน้า
ตัวต่อไปเหมือนกับเด็กผู้ชาย