ผู้แจ้งและสถานที่แจ้ง
– ผู้มีสัญชาติไทยที่มีชื่อตัวอยู่แล้วประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตัวใหม่ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ เขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเปลี่ยนหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา (กรณีที่เปลี่ยนชื่อให้บุตร)
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้ขอเปลี่ยนชื่อ
ค่าธรรมเนียม
– เสียค่าธรรมเนียม ๒๕ บาท ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอมชื่อตัว ชื่อรองหรือชื่อสกุล ที่มีสำเนียง หรือความหมายไม่เป็นภาษาไทย และเป็นผู้ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ วิทยาลัยเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยเอกชน หรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองฉบับละ ๑ บาท
ข้อควรทราบ
– เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานและชื่อที่จะเปลี่ยนเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อในทะเบียนให้ โดยจะมอบหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อแก่ผู้ร้อง ๑ ฉบับ
– ผู้มีบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเปลี่ยนชื่อตัวแล้วต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ภายใน ๙๐ วัน