ผู้แจ้งและสถานที่แจ้ง
– ผู้มีสัญชาติไทยที่ยังไม่มีชื่อสกุลใช้ หรือมีชื่อสกุลอยู่แล้ว จะขอเปลี่ยนใหม่ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ/เขต ที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเปลี่ยนหรือของบิดาหรือมารดา (กรณีขอตั้งชื่อสกุลให้เด็ก)
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ค่าธรรมเนียม
– เสียค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอมีชื่อตัว ชื่อรองหรือชื่อสกุลที่มีสำเนียง หรือความหมายไม่เป็นภาษาไทย และเป็นผู้ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ วิทยาลัยเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยเอกชน หรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนชื่อสกุล ฉบับละ ๑ บาท
ข้อควรทราบ
– นายทะเบียนจะออกหนังสือสำคัญการตั้งชื่อสกุลให้ ๑ ฉบับ เพื่อให้ผู้ขอนำไปประกอบหลักฐานในการขอแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
– ผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเปลี่ยนชื่อสกุลแล้ว ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ภายใน ๙๐ วัน