ผู้แจ้งและสถานที่แจ้ง
– เจ้าของชื่อสกุลยื่นคำขอพร้อมหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนชื่อสกุล ณ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
– นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมชื่อสกุลให้
– ผู้ขอร่วมชื่อสกุลยื่นคำขอพร้อมหนังสืออนุญาต ณ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
– นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญการร่วมชื่อสกุลให้กับผู้ขอ
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของเจ้าของชื่อสกุล
– เจ้าของชื่อสกุลต้องไปแสดงตนพร้อมหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล
ค่าธรรมเนียม
– การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมชื่อสกุลต้องเสียค่าธรรมเนียม เช่นเดียวกับการขอตั้งชื่อสกุล
ข้อควรทราบ

– นายทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนร่วมชื่อสกุลให้ผู้ขอร่วมชื่อสกุล ๑ ฉบับ และแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้านให้
– ผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเปลี่ยนชื่อสกุลแล้วต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ภายใน ๙๐ วัน