ผู้แจ้งและสถานที่แจ้ง
– หญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะต้องใช้ชื่อสกุลของสามี โดยนำใบสำคัญการสมรสไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– ใบสำคัญการสมรส
ค่าธรรมเนียม
– การขอเปลี่ยนชื่อสกุล กรณีสมรสไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
ข้อควรทราบ
– นายทะเบียนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลพร้อมทั้งแก้ไขคำนำหน้าจาก น.ส. เป็นนาง ในทะเบียนบ้านให้
– ผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเปลี่ยนชื่อสกุลในกรณีนี้แล้ว ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ภายใน ๙๐ วัน