สถานที่แจ้ง
– ไปที่ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ เขต ที่เคยขอเปลี่ยนชื่อสกุล
หลักฐานที่นำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาะทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
ค่าธรรมเนียม
– ฉบับละ ๕ บาท