อายุของผู้ทำใบขับขี่
– ผู้ขอต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
– ผู้ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ความจุกระบอกสูบขนาดไม่เกิน ๙๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
สถานที่ติดต่อ
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปติดต่อสำนักงานทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานทะเบียนรถยนต์ สาขาที่เขตบางขุนเทียน เขตพระโขนงหรือเขตตลิ่งชัน แล้วแต่กรณี
– มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ไปติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขา (ถ้ามี)
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักร หรือผู้ยื่นคำขอในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งมิใช่เป็นการเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี
– ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
– รูปถ้ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน ๖ เดือน
ถ้ามีหลักฐานดังต่อไปนี้ต้องนำไปด้วย
– ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
– ใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกับที่ขอรับใบอนุญาต ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกให้
– ใบอนญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙
ค่าธรรมเนียม

กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
– ค่าคำขอ ๕ บาท
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวอายุ ๑ ปี ๑๐๐ บาท
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ๑๐๐ บาท (ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี)
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท (ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์หนึ่งปีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี)
กรณีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
– ค่าคำขอ ๕ บาท
– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว อายุ ๑ ปี ๕๐ บาท
– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนี่งปี ๕๐ บาท (ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี)
– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ ๕๐๐ บาท (ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องมีอายไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ด้วย)