ที่ดินที่จะขอออก น.ส.๓ ได้
– เป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว
– ต้องไม่เป็นที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชานตลิ่ง
– ต้องไม่เป็น ที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้ามหรือที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
สถานที่ติดต่อ
– ไป ณ ที่ว่าการอำเภอที่ที่ดินตั้งอยู่
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบ ส.ค.๑ หรือใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน หรือใบจองหรือไปเหยียบย่ำ หรือตราจองเป็นใบอนุญาต หรือหลักฐานการเสียภาษีที่ดิน
ค่าธรรมเนียม
– ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
– ค่ามอบอำนาจ (ถ้ามี) เรื่องละ ๒๐ บาท
– ค่าประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
– ค่าออก น.ส.๓ คิดดังนี้
– ถ้าที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ เสียแปลงละ ๒๐ บาท
– ถ้าที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร ส่วนที่เกินจาก ๒๐ ไร่ขึ้นไป คิดไร่ละ ๑ บาท เศษไม่ถึงไร่คิดเป็น ๑ ไร่
– ค่าพิสูจน์สอบสวน คำนวณเพื่อออก น.ส.๓
– ค่าสอบ แปลงละ ๒๐ บาท
– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ ๑๕ บาท
– ค่าคำนวณเนื้อที่แปลงละ ๒๐ บาท
– ค่าจับระยะ แปลงละ ๕ บาท
– ค่าป่วยการให้แก่พนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด วันละ ๓๐ บาท
– ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศแปลงละ ๑๐ บาท
– ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงานตามที่ทางราชการกำหนดในแต่ละท้องที่