ที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้
– ต้องเป็นที่ดินที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอออก น.ส.๓ ได้ ดังกล่าวมาแล้วในเรื่องการขอออก น.ส.๓ และ
– ต้องเป็นที่ดินที่ได้มีระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินแล้ว
สถานที่ติดต่อ
– ไป ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขา
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.๑)
– ใบรับแจ้งความประสงค์ จะได้สิทธิในที่ดิน
– ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ
– ตราจองเป็นใบอนุญาต
– หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข ๓)
– หนังสือแสดงการทำประโยชน์ในกรณีที่ได้รับการจัดที่ดินในนิคมสร้างตนเองหรือสหกรณ์นิคม
– หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นในกรณีที่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง และไม่อยู่ในท้องที่ประกาศเป็นเขตเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้งตำบล
ค่าธรรมเนียม
– ค่าคำขอแปลงละ ๕ บาท
– ค่ามอบอำนาจ (ถ้ามี) แปลงละ ๒๐ บาท
– ค่าประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
– ค่าหลักเขตที่ดินหลักละ ๑๐ บาท
– ค่าออกโฉนด ต้องเสียดังนี้
– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ ๕๐ บาท
– ส่วนที่เกิน ๒๐ ไร่ คิดไร่ละ ๒ บาท
– ค่ารังวัด แปลงละ ๓๐ บาท
– ค่าคำนวณเนื้อที่ แปลงละ ๒๐ บาท
– ค่าจับระยะ แปลงละ ๑๐ บาท
– ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด วันละ ๓๐ บาท
– ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
– ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ทางราชการกำหนดในแต่ละท้องที่