สถานที่ติดต่อ
– สำนักงานที่ดินอำเภอ หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสำหรับที่ดินที่ตั้งในต่างจังหวัด
– สำนักงานที่ดินเขต สำหรับที่ดินที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– หลักฐานที่ดินที่จะให้ประเมินราคา
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ
ค่าธรรมเนียม
– ค่าธรรมเนียมต่อ ๑ แปลง
– ค่าคำขอ ๕ บาท
– ค่าตรวจเอกสาร ๑๐ บาท
– ค่ารับรอง ๑๐ บาท
รวมแปลงละ ๒๕ บาท