หลักเกณฑ์
– ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี ในปี พ.ศ.ใด ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอ หรือสำนักงานเขตท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายในปี พ.ศ.นั้น และในเดือนตุลาคมของทุกปี อำเภอหรือเขตจะประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี ใน พ.ศ.นั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารที่อำเภอหรือเขต
ผู้ใดไม่สามารถไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ จะมอบหมายบุคคลอื่นซึ่งมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์แล้ว และพอจะเชื่อถือได้รับแทนก็ได้ แต่จะต้องมีหนังสือมอบหมายของผู้ถูกเรียกถึงนายอำเภอ หรือ สัสดีเขตให้ผู้แทนนำมาแสดงด้วย
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙)
ค่าธรรมเนียม
– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
โทษของผู้ฝ่าฝืน
– จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ถ้าบุคคลนั้นสำนึกผิดรีบไปรายงานตัวเพื่อขอรับหมายเรียกก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิดก็จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อควรทราบ
– หากผู้ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารเห็นว่าควรได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันด้วยเหตุใดๆ ให้นำหลักฐานไปชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก่อนจับสลากหรือก่อนกำหนดให้เข้ากองประจำการ (ในกรณีไม่มีการจับสลาก) มิฉะนั้นจะหมดสิทธิได้รับยกเว้นหรือผ่อนผัน