สถานที่แจ้ง
– ในกรุงเทพมหานคร แจ้งที่กองบังคับการตำรวจดับเพลิง ถนนศรีอยุธยา เบอร์โทรศัพท์ ๑๙๙ (๒๔๖-๐๑๙๙)
– ในเขตเทศบาลต่างจังหวัด แจ้งที่สำนักงานเทศบาล
– นอกเขตเทศบาล แจ้งที่ว่าการอำเภอ (ควรจดหมายเลขไว้ใกล้โทรศัพท์)
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง