เด็กที่จะต้องแจ้งเข้าเรียน
– เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปด จะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยจะต้องแจ้งภายในเดือนธันวาคมของปีนั้น (วิธีจำ-นำเลข ๖ บวกกับ พ.ศ. เกิดของเด็กแล้วตรงกับ พ.ศ.ใด ก็ไปแจ้งเด็กเข้าเรียนภายในเดือนธันวาคม ของ พ.ศ.นั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงวันและเดือนที่เด็กเกิด)
ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งและสถานที่แจ้ง
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก จะต้องไปแจ้งที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ กิ่งอำเภอ) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่สำนักงานเขต หรือ สำนักงานเทศบาล หรือที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ กิ่งอำเภอ) ออกประกาศเพื่อส่งเสริมเด็กเข้าเรียน แล้วแต่กรณี
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– สูติบัตร
– สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียม
– การแจ้งเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ